Audytor BRD - Szkolenie - BRD-UZ

Przejdź do treści

Menu główne:

Audytor BRD - Szkolenie

AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
SZKOLENIE OKRESOWE

Aktualny program w zakładce Audytor BRD / Do pobrania >tu<

PROGRAM KURSU
Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia. Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czasie Kursu uczestnicy muszą samodzielnie sporządzić co najmniej dwa projekty audytów brd. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Opiekę merytoryczną i naukową nad Kursem sprawuje Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Czas trwania kursu obejmuje łącznie 35 godzin zajęć.
Termin zajęć październik/listopad 2017 r.
Zajęcia odbywać się będą systemem dwudniowych zjazdów (2 x piątek-sobota).
Daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.
W przypadku zgłoszeń grupowych istnieje możliwość propozycji terminów zajęć lub organizacji indywidualnego szkolenia.
CHARAKTERYSTYKA KURSU ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA
Celem kursu jest doskonalenie wiedzy słuchaczy w zakresie drogownictwa pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma on m.in. na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaganych dyrektywą europejską nr 2008/96/WE oraz uzyskanie kalifikacji pozwalających na przedłużenie certyfikatu na kolejne trzy lata na wniosek audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego po dostarczeniu potwierdzenia ukończenia szkolenia okresowego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Ukończenie kursu pozwoli absolwentom w lepszym wykorzystaniu wiedzy w zakresie przepisów prawnych, planowania, zarządzania oraz utrzymania dróg głównie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do kogo adresowane: Osoby posiadające Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zainteresowane tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Brak ograniczeń w zakresie posiadanego wykształcenia.

Kwalifikacje po ukończeniu kursu: Wiedza na temat nowoczesnego, bezpiecznego drogownictwa. Ukończenie kursu daje możliwość zaawansowanego stosowania wiedzy w zakresie oceny projektów drogowych oraz odcinków dróg pod względem bezpieczeństwa ruchu.

Kadra – Wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zaproszeni specjaliści - specjalizujący się w branży drogowej z zakresu: planowania, projektowania, nadzoru, zarządzania, oceny brd oraz inżynierii ruchu.

OPŁATA ZA KURS: 1800 PLN

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
• Rekrutacja na kurs odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie należy dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną na adres brd()ib.uz.zgora.pl
W drugim etapie, po informacji o terminie pierwszego zjazdu, należy dokonać zgłoszeń pisemnych. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego lub przesłać drogą pocztową (listem poleconym).
• Przewidywana liczba miejsc na kursie wynosi 20
• O przyjęciu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń, czyli data przyjęcia kompletu dokumentów w Dziekanacie WBAiIŚ.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Druk podania o przyjęcie na kurs znajduje się na stronie pod adresem: http://www.dk.uz.zgora.pl/kursy/podanie_kursy.doc
2. 1 fotografia,

Równocześnie ze złożeniem dokumentów w Dziekanacie, należy przesłać w postaci elektronicznej:
• Wypełniony druk podania o przyjęcie na kurs.
• Dane kontaktowe kandydata: tel. kontaktowy, aktualny adres i oraz adres poczty internetowej.

Powyższe dane należy przesłać na podany niżej adres e-mail: J.Wos()wbais.uz.zgora.pl
(w temacie wiadomości proszę wpisać: „AUDYTOR BRD – SO”)

Uwaga! Zgłoszenie w formie elektronicznej NIE ZASTĘPUJE złożenia kompletu dokumentów w formie pisemnej i będzie uznane za nieważne bez złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie (oryginały można przekazać na pierwszych zajęciach).

DOKUMENTY PRZYJMUJE
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska –
Pani mgr inż. Joanna Woś,
bud. A-8 (pok.101 i 102), ul. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel: (68) 3282334

© Projekt i prowadzenie strony: A. Juszczyk, 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego